Sol·licitud liquidació impost IIVTNU

Com a conseqüència de la transmissió de la propietat d'un immoble per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de drets real sobre immobles (per exemple usdefruit, nua propietat,...), s'ha de pagar l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, també conegut com a plusvàlua. En el cas de la venda d'una propietat (pis, plaça d'aparcament, traster, botiga, casa, etc.) ha de pagar l'impost la persona, empresa o entitat que ven. Si el transmissor o venedor és un persona física no resident a Espanya, l'obligat al pagament serà l'adquirent. En el cas d'herència o donació onerosa, és el nou propietari qui ha de pagar l'impost. La data de transmissió es aquella en la qual l'immoble canvia de propietari. En el cas que transmissió sigui per defunció (herències o llegats) la data de la transmissió és la data de la defunció. En la resta de casos la data serà la del document públic que reflecteixi la transmissió (escriptura, data de subhasta, data de l'acte d'ocupació en els casos d'expropiació, etc.).

Quin cost té:

El resultant de la liquidació calculada de conformitat amb el que estableixen l'ordenança fiscal municipal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. A pagar a l'entitat bancària.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

  • Fotocòpia o còpia simple del document públic o privat en el que consti l'acte o contracte que origina la imposició.
  • Fotocòpia del rebut de l'impost sobre Bens Immobles corresponents a l'últim exercici posat al cobrament, només en els casos que ha presentat el document privat.
  • Document que acrediti la data d'adquisició del bé o dret objecte de l'impost, si aquesta no consta en el document públic o privat de transmissió.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les oficines municipals, cal emplenar el formulari que us podeu descarregar en PDF de la columna lateral dreta i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida (Horari: de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 06.07.2020 | 20:38