Organismes i associacions

Diumenge, 2 d'abril de 2023 a les 00:00

 Les Associacions de Protecció i Defensa dels Animals són entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes que tenen entre els seus principals objectius o finalitats emparar i protegir els animals.

L’Associació de Protecció i Defensa dels Animals, per obtenir el títol d’entitat col·laboradora, ha d’estar inscrita en el Registre de les associacions de protecció i defensa dels animals del departament competent en matèria de medi ambient. (Art. 20.1 Llei de protecció dels animals DL 2/2008, de 15 d’abril).

Les entitats i associacions de la vila

     

Protectora SQM:

CAAD Penedès:

El 2011 la Generalitat de Catalunya va posar en marxa el Registre general d'animals de companyia, amb l'aplicació informàtica ANICOM, destinada als ajuntaments.

El 2022 es va posar en marxa una nova aplicació ANICOM on també es dona accés al personal veterinari col·legiat i als ajuntaments per tal que puguin fer les comunicacions de les identificacions dels animals xipats. En el registre està inclòs el funcionament d'una pàgina oberta amb restricció de dades, que ajuda a localitzar ràpidament els propietaris en cas de pèrdua de l'animal.

  

Centre Veterinari Les Deus:

Per tal de donar una resposta adequada a les necessitats actuals, el Servei de Salut Pública té establertes diferents línies d´actuació i que pretén promoure la consolidació progressiva de la tinença responsable d'animals de companyia, garantir la salubritat pública, i, alhora, vetllar per la convivència i la protecció dels animals de companyia, d'acord amb allò establert al Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

 

 

Darrera actualització: 25.04.2023 | 13:27