Casa de la Vila i l'escut

Des dels temps senyorials dels Mediona tots els habitants del castell termenat; Sant Quintí, les quadres i els masos disseminats del terme, formaven una unitat administrativa única, amb un representat comú i sense distingir si era d'un o altre lloc.  Aquesta unitat administrativa estava formada pel batlle, jurats, síndic, clavari i mostassaf, tant el batlle, com els jurats havien de rebre la conformitat del senyor jurisdiccional per poder exercir els càrrecs. La reunió amb el Consell General o de Prohoms per triar els càrrecs, era el dia de Sant Antoni a la plaça del castell de Mediona.

Al capbreu del notari Pere Castellar, d’abril de 1572, dels emfiteutes de Mediona i la vila de Sant Quintí, hi ha anotats 110 caps de casa dels quals 60 eren de Sant Quintí.

A partir de 1587 la vila obté el privilegi de votar els seus propis càrrecs, i a partir d´aquesta data esdevé com a unitat administrativa pròpia. Malgrat això, els representants de Sant Quintí, durant molts anys, van continuar practicant el ritual d´anar fins al castell, el dia que el Consell General escollia els càrrecs de Mediona, abans però,  s´havia escollit el batlle, els jurats i els mostassafs de Sant Quintí.

La formula del sistema d’elecció era el de cooptació, a partir de mitjans del segle XV aquest sistema va anar evolucionant cap el sistema d´insaculació una formula més participativa i no tan oligàrquica com la cooptació.

El comú o consistori va decidir construir una casa de la vila a la Placeta Nova, actual plaça 11 de Setembre, i el 1605 van començar les obres, al document diu:

Estos dies de l’any propasat, los promens de la present vila de St. Quintí, essent jurats Esteve Busquets y Esteve Orpi, han determinat de fer una casa per la vila sobre la carnisseria essent lo mestre d obres Joan Rius de St. Pere de Riudebilles. E han comensat de fer y posar una columna a 16 de janer, essent jurats d’aquest any Joan Poc y Magi Crexell y van proseguint sa obra. Volen la dita casa per tenir Consell y per estar lo mestre de escola y per altres coses. Déu les done saber, forses y poder per acabar dita Casa.”

També en aquesta època esta documentat el primer molí del comú o de la vila, fins aleshores els molins tots eren o del castlà o del priorat, un document de 1609 diu:

" (...) nosaltres, els promens y consell de la vila de Sant Quintí vam acordar y determinar el 1598 de fer un moli que fos de la vila, perquè en els molins dels senyors ens feien pagar la moltura a sou cada càrrega, y feyen carrega de tres quarteres (...) y com que el dany era de tots es proposar construir el molí del comú (...)" .

El molí del Comú o de la Vila es va edificar al llinda de riu Mediona, a sota el molí Blanc, al costat de la resclosa del rec de ca l´Oliver. Per diferenciar-lo dels altres molins, van esculpir sobre la porta del portal de l´entrada un escut de pedra tallada amb la insígnia de la palma i els claus de Sant Quintí i amb data de 1609. El disseny d'aquest escut, el primer que s’ha trobat del municipi, va durar fins a finals del segle XX. L'escut actual va sorgir després d´agregar fruites al voltant de la insígnia de l´anterior escut, aquest disseny, el primer, el podem trobar a les portada del programa de la FM de 1971, encara que sembla que no va començar a ser utilitzat formalment, fins a finals del segle XX.

Darrera actualització: 25.09.2020 | 20:16