Pressupost municipal 2021

El pressupost és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia formulada pel govern del municipi.

Conté la previsió d'ingressos que s'esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar, i esdevé l'eina clau per a la gestió pública.

El pressupost municipal en xifres

DESPESES

CAPÍTOL 1 DESPESES EN PERSONAL 980.543,05
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 1.033.990,00
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES 10.000,00
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 349.319,25
CAPÍTOL 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 14.140,70
  TOTAL ORDINARI 2.387.993,00
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 381.000,00
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 76.700,00
  TOTAL 2.845.693,00

INGRESSOS

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.105.000,00
CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 40.000,00
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 469.175,00
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 887.920,00
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 5.720,00
  TOTAL ORDINARI 2.507.815,00
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 277.878,00
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 60.000,00
  TOTAL 2.845.693,00

 

El Pressupost municipal del 2021 es va presentar al Ple del passat 23 de desembre de 2020 i es va aprovar amb els vots a favor del grup municipal d'ERC-AM, el vot en contra de JxSQM i l'abstenció de L'Alternativa MESQM-CUP.

Publicació oficial del pressupost municipal al Butlletí Oficial de la Provínicia de Barcelona

Pressupost detallat

El pressupost de l'Ajuntament està basat en el sistema de Pressupost per Programes, el qual té per objecte vincular l’assignació i gestió dels recursos amb l’acompliment de l’estratègia municipal.

Darrera actualització: 25.06.2021 | 08:16