Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal.lacions.

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves obligacions per als ajuntaments.

La Llei és d’aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància d’aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància d’aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt importants ja que multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.

La primera obligació directa de l’Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l’instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de protecció.

APROVACIÓ INICIAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ SEGONS EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE 22 D’ABRIL, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES INSTAL.LACIONS SITUATS EN TERRENY FORESTAL, MODIFICADA PER LA LLEI 2/2014, DE 27 DE GENER, DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES, FINANCERES I DEL SECTOR PÚBLIC

 

 Plànol de delimitació (detall de la cada zona)     Anunci d'aprovació inicial 

Darrera actualització: 14.07.2022 | 08:28