Ordenances fiscals 2022

En compliment del que disposa l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article  178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2021,  aprovà provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals per a l’exercici 2022 i següents.

Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevinguts definitius (anunci BOPB).

Darrera actualització: 21.11.2022 | 21:56