Ordenances fiscals 2023

En compliment del que disposa l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 2 de novembre de 2022, aprovà provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals per a l’exercici 2023 i següents.

 

Darrera actualització: 22.02.2023 | 10:17