Pla de Barris

Dilluns, 1 de gener de 2018 a les 00:00

La Llei de barris, impulsada pel Govern i aprovada pel Parlament el maig de 2004, respon a una de les prioritats de la Generalitat: la intervenció integral de barris amb l'objectiu d'evitar-ne la degradació i millorar les condicions dels ciutadans que hi resideixen. Aquesta intervenció global comporta aspectes com la rehabilitació física, la sostenibilitat ambiental, el benestar social i la dinamització econòmica.

Aquesta Llei estableix la creació del Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial, un instrument de col·laboració institucional i financera de la Generalitat amb els projectes d'intervenció que vulguin emprendre els diversos municipis. La contribució del Fons al finançament de les actuacions s'estableix en cada cas, segons els projectes presentats.

Els projectes susceptibles d'ésser finançats han de preveure intervencions en alguns dels camps següents: la millora de l'espai públic i la dotació d'espais verds, la rehabilitació i l'equipament dels elements col·lectius dels edificis, la provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu, la incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis, el foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, especialment pel que fa a l'eficiència energètica, l'estalvi en el consum d'aigua i el reciclatge de residus, l'equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments, el desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri, i l'accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques.

Al 2010, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya fa pública l'adjudicació dels ajuts previstos a la setena convocatòria de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles. Aquesta llei permet la subvenció del Projecte d'Intervenció Integral Centre Vila-Vilet.

 

ELS OBJECTIUS


  • La requalificació de l’espai públic.

Per fer front al procés de degradació urbana i a la pèrdua d’atractiu residencial i de dinamisme econòmic que pateix el Centre Vila-Vilet, fruit de l’antiguitat de les seves edificacions, de la manca de zones verdes, de l’escassa renovació dels espais públics i de les problemàtiques de mobilitat i accessibilitat existents, és fonamental endegar tot un seguit d’operacions de millora en els espais exteriors, en general sobre els públics, que suposaran una recuperació dels carrers i les places per a usos públics: la reurbanització de carrers i places, l’augment de dotació de zones verdes i la supressió d’obstacles i barreres arquitectòniques.

  • La millora dels espais privats, de la qualitat de vida i confort del usuaris i habitants.

L’augment de qualitat de vida dels espais pròxims a les persones repercuteix en un major benestar i confort que alhora ajuda a una major estima del lloc, a una permanència dels seus habitants i un major ús dels espais col·lectius que a la llarga generen una vida social mes compartida i intensa. Per això es proposa l’establiment d’un programa de rehabilitació adreçat a incentivar la rehabilitació dels edificis i dels habitatges com a mecanisme d’augmentar el confort als seus usuaris i fer més fàcil la vida als residents, suprimir els obstacles i les barreres arquitectòniques que exclouen a les persones amb dificultats de mobilitat, i millorar les condicions tèrmiques i acústiques dels edificis

  • La millora dels serveis a les persones.

Les reivindicacions ciutadanes, així com la informació recollida de la situació actual, fan necessari un treball entorn a la millora i apropament dels serveis a les persones, i el reforç de les associacions i entitats.

  • La potenciació de l‘eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental.

El conjunt d’accions que comprenen el programa d’actuació del projecte portaran implícites com a condició indispensable la incorporació de mesures de millora i sostenibilitat ambiental com a contribució al deure col·lectiu de millorar el planeta. 

  • L’augment de la cohesió social.

Amb l’objectiu d’afrontar els problemes socials i econòmics detectats, així com fomentar les noves formes de convivència intergeneracional i intrageneracional, potenciant la composició del teixit social actual amb la presència d’altres cultures i la incorporació de població jove al col·lectiu.

 

Darrera actualització: 27.11.2020 | 17:01