Ple extraordinari

Dimecres, 9 de de març de 2022 de 20.00 h a 22.00 h

Ordre del dia

  1. Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost general de la corporació per a l’exercici 2022.
  2. Proposta d’acord relativa a l’aprovació inicial de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona per a l’any 2022.
  3. Proposta d’acord relativa a la l’aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sant Quinti de Mediona per a l’any 2022.
  4. Aprovació, si escau, de l’adequació de retribucions any 2022 del personal funcionari i laboral, d’acord amb la Llei 22/2021 de pressupostos generals de l’estat per a 2022, d’increment global al 2%.
  5. Proposta d’aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal número 4 Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l’exercici 2022 i següents.
  6. Aprovació inicial, si s’escau, del plànol de delimitació segons el que estableix la llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terreny forestal, modificada per la llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
  7.  Aprovació inicial, si s’escau, el pla de prevenció d’incendis forestals de la urbanització (PPU) la Soleia i el projecte de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustabilitat.
  8. Aprovació, si s’escau, de la verificació del text refós de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic de Sant Quintí de Mediona (La Moreneta).

Adreça:

Sala de plens de l'Ajuntament

Darrera actualització: 09.03.2022 | 10:28