Ple ordinari

Dimecres, 29 de de juny de 2022 de 20.00 h a 22.00 h

Ordre del dia:

 1. Aprovar, si s'escau, les actes de les sessions plenàries celebrades en dates 9 de març, 20 d'abril i 18 de maig de 2022
 2. Informacions d'Alcaldia
 3. Donar compte del Decrets d'Alcaldia.
 4. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local del 2 de març fins al 25 de maig de 2022, ambdós incloses.
 5. Aprovació de les festes locals per a l'any 2023.
 6. Resolució recurs de reposició presentat per F.C. a la modificació puntual del lloc de treball de TAG (Tècnic d'Administració General) de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, aprovada per acord plenari de 20 d'abril de 2022. 
 7. Aprovació, si s'escau, de la modificació de crèdit per incorporació de romanent de tresoreria, modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
 8. Donar compte del Decret d'Alcaldia d'aprovació de la liquidació de l'exercici 2021.
 9. Aprovació, si s'escau, del mapa de soroll i capacitat acústica.
 10. Proposta d'acord d'adhesió a la segona pròrroga de l'acord marc de l'ACM, de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
 11. Moció de suport als jutges de pau
 12. Moció contra l'ocupació il·legal d'habitatges als municipis de Catalunya.
 13. Precs i preguntes

Adreça:

Sala de plens de l'ajuntament

Darrera actualització: 29.06.2022 | 08:19