SOL·LICITUD. Beques escolars 2023-2024

Bases reguladores per a la concessió d'ajuts escolars en forma de beques individuals en règim de concurrència competitiva pels alumnes d'infantil, primària i secundària per al curs 2023-2024

El termini de presentació de les sol·licituds és del dilluns 22 de maig al divendres 2 de juny de 2023.

Podeu consultar el detall de la documentació requerida i els requisits per accedir a les beques a les bases reguladores.

Qui pot sol·licitar-ho:

·Els beneficiari és l'alumnat empadronat al municipi i matriculat en centres públics de Sant Quintí de Mediona, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

·Poden sol·licitar aquests ajusts els pares, mares, tutors legals o persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

Cal aportar:

 • Documentació general

  •Sol·licitud normalitzada degudament emplenada i signada.
  •Volant de convivència i d’empadronament en aquest municipi.
  •Fotocopies DNI/NIE de tots els membres computables o passaport.
  •Original i fotocòpia de totes les pàgines del llibre de família.
  •Fotocòpia dels 6 darrers rebuts de lloguer o hipoteca de l’habitatge.

 • Descarrega la sol·licitud aquí

 • Documentació econòmica

  •Treballadors per compte aliena: nòmines dels darrers 6 mesos.
  •Treballadors autònoms: darrera liquidació trimestral d’ IRPF o butlletí de cotització a la Seguretat Social + declaració de responsabilitat dels ingressos durant els 6 mesos anteriors a la sol·licitud.
  • Certificat de percebre o no pensions/prestacions de l’administració pública (Seguretat Social i Generalitat de Catalunya).
  •Certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya d’acreditació conforme percep o no prestació d’atur. Si es percep, cal justificar l’import dels darrers 6 mesos.
  •En cas d’impossibilitat de justificar els ingressos, declaració jurada d’ingressos de cada membre de la unitat de convivència dels darrers 6 mesos.
  •Qualsevol altra documentació no prevista que acrediti fefaentment els altres ingressos.

 • Documentació específica

  •En cas de separació: sentència/conveni regulador/document acrediti tràmit pendent.
  •Certificat oficial de disminució si hi ha algun membre amb disminució a la família.
  •En cas d’incapacitació: resolució judicial que acrediti la representació legal.
  •En cas de víctimes de violència masclista: documentació acreditativa conforme Llei 5/2008, de 24 d’abril.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Presentant la documentació requerida al Punt d'Informació de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona.

Punt d'Informació

Plaça de l'Esglesia, 4 - 08777 Sant Quintí de Mediona - Barcelona
Telèfon: 938 99 80 28
Fax: 93 899 84 00
Adreça electrònica: st.quinti@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 9h a 13h i dimecres de 5h a 8h de la tarda
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 22.05.2023 | 13:00