Exercici del dret a la limitació del tractament

Aquest tràmit us permet sol·licitar-nos que limitem el tractament de les vostres dades, si es compleix alguna de les condicions següents:
a)  Cas que impugneu l'exactitud de les dades personals, durant un termini que ens permeti verificar-ne l'exactitud.
b)  El tractament és il·lícit i us oposeu a la supressió́ de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, ens sol·liciteu que se’n limiti l’ús.
c)  Si nosaltres ja no necessitem les dades personals per a les finalitats del tractament, però̀ vostè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.
d)  Si us heu oposat al tractament per motius relacionats amb la vostra situació́ particular d’acord amb l'article 21, apartat 1 del Reglament (UE) 2016/679, mentre es verifica si els motius legítims que ens emparen per tractar les dades prevalen sobre els de vostè.


Si limitem  el tractament de les vostres dades personals d’acord amb l’establert en lletra a) , amb excepció́ de la seva conservació́, aquestes dades només es poden tractar amb el vostre consentiment, o per formular, exercir o defensar reclamacions, o per tal de protegir els drets d'una altra persona física o jurídica, o per raons d’interès públic important de la Unió o d'un determinat estat membre.


Cas que hagueu obtingut la limitació del tractament i abans de que l’aixequem limitació sereu degudament informat.


Com a responsables del tractament, excepte que sigui impossible o suposi un esforç desproporcionat, comunicarem la limitació del tractament de les vostres dades a cadascú dels destinataris als que haguem comunicat les vostres dades personals.


Si se us denega la petició de supressió de les dades teniu dret a interposar la reclamació oportuna davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l’article 16 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

La petició s'atendrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar en dos mesos més, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

Qui pot sol·licitar-ho:

Aquest dret és personalíssim i ha de ser exercit pel propi interessat o un tercer per representació, davant el responsable del tractament.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 24.02.2020 | 10:23