EDUCACIÓ. Ajuts escolars curs 2022 / 23

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ESCOLARS CURS ESCOLAR 2022-23.

Termini de presentació: Del 9 al 20 de maig de 2022

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ESCOLARS EN FORMA DE BEQUES INDIVIDUALS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PELS ALUMNES D’INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA, CURS ESCOLAR 2022-2023.

Qui pot sol·licitar-ho:

Famílies d'alumnes d'infantil, primària i secundària matriculats en centres públics

Cal aportar:

 • Documentació específica

  • En cas de separació: sentència/conveni regulador/document acrediti tràmit pendent.
  • Certificat oficial de disminució si hi ha algun membre amb disminució a la família.
  • En cas d’incapacitació: resolució judicial que acrediti la representació legal.
  • En cas de víctimes de violència masclista: documentació acreditativa conforme Llei 5/2008, de 24 d’abril.

 • Sol·licitud ajuts escolars curs 2022 / 2023

 • Documentació general

  • Sol•licitud normalitzada degudament emplenada i signada.
  • Volant de convivència i d’empadronament en aquest municipi.
  • Fotocopies DNI/NIE de tots els membres computables o passaport.
  • Original i fotocòpia de totes les pàgines del llibre de família.
  • Fotocòpia dels 6 darrers rebuts de lloguer o hipoteca de l’habitatge.

 • Documentació econòmica (de tots els membres majors de 16 anys)

  • Treballadors per compte aliena: nòmines dels darrers 6 mesos.
  • Treballadors autònoms: darrera liquidació trimestral d’ IRPF o butlletí de cotització a la Seguretat Social + declaració de responsabilitat dels ingressos durant els 6 mesos anteriors a la sol•licitud.
  • Certificat de percebre o no pensions/prestacions de l’administració pública (Seguretat Social i Generalitat de Catalunya).
  • Certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya d’acreditació conforme percep o no prestació d’atur. Si es percep, cal justificar l’import dels darrers 6 mesos.
  • En cas d’impossibilitat de justificar els ingressos, declaració jurada d’ingressos de cada membre de la unitat de convivència dels darrers 6 mesos.
  • Qualsevol altra documentació no prevista que acrediti fefaentment els altres ingressos.

Punt d'Informació

Plaça de l'Esglesia, 4 - 08777 Sant Quintí de Mediona - Barcelona
Telèfon: 938 99 80 28
Fax: 93 899 84 00
Adreça electrònica: st.quinti@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 9h a 13h i dimecres de 5h a 8h de la tarda
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 08.05.2022 | 21:20