Convocatòria per a la cobertura d'un/a tècnic/a de l'àrea de territori

Convocatòria per a la cobertura d’una plaça vacant de tècnic/a de l’àrea de territori en règim laboral interí/na

Titulació de Grau d’Enginyeria de qualsevol o estar en condicions d’obtenir-la dins del termini de presentació d’instàncies o equivalents

 • Grup Classificació: A1
 • Nomenament laboral interí amb un màxim de 3 anys per cobertura de vacant fins a la provisió reglamentària de la mateixa
 • Forma de provisió: concurs-oposició, torn lliure
 • Categoria: Tècnic
 • Ubicació: Àrea de Serveis al Territori
 • Jornada: 25 hores setmanals
 • Retribució: 27.500,00 €

Bases reguladores de la convocatòria per a la cobertura d'una plaça vacant de tècnic/a de l'àrea de territori.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el dia 16 de març de 2023.

Cal aportar:

 • Sol·licitud ocupació pública

  sol·licitud normalitzada degudament signada (en el cas de presentació a tràmits electrònics, adjuntar amb signatura digital)

 • Documentació complementària

  A) Fotocòpia del DNI.
  B) Fotocòpia de la titulació exigida.
  C) Currículum vitae degudament actualitzat.
  D) Relació nominal indexada dels mèrits al·legats.
  E) Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per la seva valoració en la fase de concurs, el tribunal qualificador no podrà tenir en compte altres mèrits que els que es presentin i justifiquin en aquest tràmit.
  F) Informe de Vida Laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social i certificats de serveis prestats en cas de tenir experiència en Administració Pública, juntament amb un contracte i/o nomenament.
  G) Fotocòpia del certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (C1).

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Punt d'informació de dilluns a divendres de 9 h a 13 h i dimecres tarda de 17 h a 20 h

Punt d'Informació

Plaça de l'Esglesia, 4 - 08777 Sant Quintí de Mediona - Barcelona
Telèfon: 938 99 80 28
Fax: 93 899 84 00
Adreça electrònica: st.quinti@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 9h a 13h i dimecres de 5h a 8h de la tarda
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 22.02.2023 | 10:40