Convocatòria per a la cobertura d'un/a arquitecte/a tècnic/a

Convocatòria per a la cobertura mitjançant procés selectiu per concurs-oposició lliure, d’una plaça de Arquitecte/a tècnic/a.

Arquitecte/a tècnic/a

 • Règim jurídic: funcionari/ària de carrera en règim de jornada parcial.
 • Escala/subescala/grup de classificació de la plaça vinculada: Escala d’Administració Especial, Subescala tècnica, subgrup de classificació A2.
 • Retribucions del lloc de treball seran: sou base A2, complement de destinació: 18, complement específic: 7.928,37 €
 • Dedicació: parcial de 20 h setmanals
 • Àrea d’adscripció: Territori

Bases reguladores de la convocatòria per a la cobertura definitiva mitjançant procés selectiu per concurs-oposició lliure, d’una plaça de Arquitecte/a tècnic/a.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el dia 30 de novembre de 2022.

Cal aportar:

 • Sol·licitud ocupació pública

  sol·licitud normalitzada degudament signada (en el cas de presentació a tràmits electrònics, adjuntar amb signatura digital)

 • Documentació complementària

  a) Fotocòpia de DNI, NIE o passaport en vigor
  b) Fotocòpia o certificat de la titulació requerida
  c) Certificat acreditatiu dels coneixements de català de nivell de suficiència C1, equivalent o superior, i si escau,
  en cas de persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola, de la certificació de coneixements superiors
  de castellà
  d) Currículum vitae amb la informació mínima següent:
  - Dades personals i de contacte
  - Formació acadèmica reglada
  - Formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari
  - Experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant el qual es varen ocupar i
  detall de les funcions desenvolupades
  - Coneixements i certificats lingüístics

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Punt d'informació de dilluns a divendres de 9 h a 13 h i dimecres tarda de 17 h a 20 h

Punt d'Informació

Plaça de l'Esglesia, 4 - 08777 Sant Quintí de Mediona - Barcelona
Telèfon: 938 99 80 28
Fax: 93 899 84 00
Adreça electrònica: st.quinti@diba.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 9h a 13h i dimecres de 5h a 8h de la tarda
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 20.12.2022 | 20:25