Bústia de propostes, queixes i suggeriments

Aquest tràmit us permet presentar qualsevol incidència relacionada amb el manteniment de la via pública, neteja o recollida de deixalles, així com qualsevol queixa o suggeriment que considereu oportuns sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, així com les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Normativa reguladora:

• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
• Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
• Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.
Silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Normativa reguladora del silenci administratiu

• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.

Vies de reclamació: Les ordinàries del procediment administratiu.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Al Punt d'informació cal emplenar el formulari Horari: de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 hores). Si ho preferiu, el personal del Punt d'informació us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol•licitud.

Darrera actualització: 05.05.2022 | 13:00