Campanya de neteja de parcel·les 2021

Dimarts, 1 de juny de 2021 a les 00:00

Que l'article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, diu que els propietaris de tota classe de terrenys han de complir els deures de conservació dels terrenys en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, tipificant-se com a infracció urbanística el seu incompliment.

Que actualment estem en l'època de major risc d'incendis forestal i de proliferació de plagues.

Que, per tant, els propietaris de totes les finques urbanes no edificades i/o contigües a edificacions i construccions tenen l'obligació de NETEJAR ELS SEUS TERRENYS, DEIXANT-LOS NETS D'HERBES, BORDISSOS I ALTRES.

Que en el TERMINI DE 15 DIES NATURALS, L'Ajuntament iniciarà el procediment d'inspecció i requeriments d'ordre d'execució sobres els propietaris que no compleixin amb aquesta normativa, així com l'aplicació de l'ordenança fiscal número 28, taxa per la prestació de servei de neteja de terrenys bruts.

 

Darrera actualització: 07.06.2021 | 18:51