1a edició PREMIS TREC

Dimarts, 3 de de maig de 2022 a les 00:00

El termini de presentació dels Treballs de Recerca finalitza el dia 20 de maig de 2022, a les 13 hores.

Important! El Treball de Recerca presentat en format  PDF no podrà contenir les dades personals de la persona participant, ni a la portada ni al seu interior, sent motiu d’exclusió

Bases publicades a E-Tauler


Bases específiques i convocatòria per a la concessió dels I Premis TREC

1. Objecte:

La Junta de Govern Local, a proposta de la regidoria de Joventut, convoca la primera edició dels Premis TREC, amb la finalitat d'incentivar l’esforç, la motivació i el coneixement abocats pels alumnes en els Treballs de Recerca de batxillerat.

2.- Temàtica:

Els Treballs de Recerca han d’estar relacionats amb les àrees de coneixement dels ensenyaments que s’imparteixen en batxillerat. Hi haurà DUES categories.

- Temàtica general. Hi poden concórrer treballs envers qualsevol àmbit.

- Temàtica local. Hi poden concórrer tots els treballs que tractin sobre Sant Quintí de Mediona i, per extensió, el seu entorn.

3.- Participants:

Poden optar a aquest premi tots els alumnes de segon de Batxillerat empadronats a Sant Quintí de Mediona que hagin presentat el seu Treball de Recerca en el curs 2021-2022, així com també en el curs 2020-2021.

4.- Requisits i termini:

Les persones interessades presentaran els seus treballs a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, emplenant una instància genèrica, on s’hi faran constar les dades personals del/la participant, el nom i cognoms del tutor/a que ha dirigit el treball, les dades del centre educatiu al qual pertany i la documentació que acrediti la nota de tall requerida en aquestes Bases quant al treball presentat. La instància s’acompanyarà del Treball de Recerca en format PDF. També s’hi podrán adjuntar altres materials complementaris que formin part del projecte i que la persona interessada consideri rellevants en ordre a la valoració i puntuació final del treball.

El Treball de Recerca presentat en format  PDF no podrà contenir les dades personals de la persona participant, ni a la portada ni al seu interior, sent motiu d’exclusió la seva referència expressa o d’altra informació o dada que faciliti i/o ajudi a la identificació de la persona participant. Tampoc hi haurà cap referència a les mateixes en la documentació complementària que, si s’escau, s’acompanyi.

Els Treballs de Recerca presentats es trametran al Jurat per part dels Serveis municipals, a efectes del seu anàlisi i posterior valoració, sense que s’acompanyi la documentació que identifica l’autor/a del treball.

El termini de presentació dels Treballs de Recerca finalitza el dia 20 de maig de 2022, a les 13 hores.

No s’admetran els treballs presentats fora de termini i/o que no compleixin la resta de requeriments previstos en aquestes Bases.

El fet de participar en aquesta convocatòria suposa l’acceptació expressa d’aquestes Bases.

5.- Premis:

S’atorgarà un únic premi per cada categoria. Dependrà de la qualitat dels treballs i de la decisió del jurat.

El premi consistirà en un regal valorat en 200 euros, a més d’un diploma de reconeixement.

El/la guanyador/a del premi autoritza a l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona a la difusió i publicació del Treball de Recerca, fent constar la seva autoria, a través de qualsevol mitjà que es consideri oportú pel consistori.

Els treballs guanyadors en ambdues categories seran impresos i enquadernats, tot procedint al seu arxiu per a lliure consulta en la Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret.

6.- Jurat, criteris de valoració i veredicte:

6.1. El Jurat dels Premis TREC estarà format per cinc persones vinculades a l’àmbit institucional, de l’ensenyament i del món de la ciència i la cultura.  En concret:

 1. Regidora delegada d’Educació i Infància.
 2. Regidora delegada de Joventut.
 3. Dos professors designats per dos centres de Batxillerat.
 4. Una persona vinculada al món de la ciència i/o la cultura, a proposta de l’Ajuntament
 5. la Directora de la Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret, com a secretària amb veu i sense vot.

El Jurat podrà declarar desert algun dels premis i resoldrà les qüestions no previstes en aquestes Bases.

6.2. Els criteris de valoració del Jurat seran, per qualsevol de les dues categories, amb un màxim de 50 punts:

- Presentació (total 20 punts)

 • Disseny i maquetació (de 0 a 5 punts)
 • Estructura (de 0 a 5 punts)
 • Imatges i il·lustracions (de 0 a 5 punts)
 • Correcció lingüística (de 0 a 5 punts)

- Contingut (total 30 punts)

 • Metodologia i qualitat tècnica del contingut (de 0 a 5 punts)
 • Originalitat i novetat sobre el tema a tractar (de 0 a 5 punts)
 • Grau d'aportació i abast de la investigació (de 0 a 5 punts)
 • L’ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi (de 0 a 5 punts)
 • La visió crítica de la realitat analitzada (de 0 a 5 punts)
 • La idoneïtat de les fonts d’informació i l’ús que se’n faci (cal indicar les referències bibliogràfiques i d’imatge) (de 0 a 5 punts)

6.3. El veredicte i el nom dels guanyadors es donarà a conèixer en un acte públic durant el mes de maig 2022.

L'atorgament i el lliurament dels premis s'efectuarà a partir de l'acta i el veredicte emès pel Jurat del concurs, que determinarà el/la guanyador/a de cada categoria del Premi atenent a la millor puntuació total del Treball de Recerca, sent ratificat posteriorment per la Junta de Govern Local.

7.- Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions, s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

8.- Règim jurídic supletori.

En tot allò no previst expressament aquestes Bases, serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i resta de normativa concordant.

 

Darrera actualització: 08.05.2022 | 20:24